O společnosti
Informační servis
V informačním terminálu vám rádi poskytneme informace o spojích, tarifech, případně o ztátách a nálezech. Volejte:
tel 353 504 518
Naši partneři
Stáhněte si Flash Player pro prohlížení tohoto obsahu.
Komerční sdělení
image
image
image

Smluvní přepravní podmínky

vydané Dopravním podnikem Karlovy Vary, a.s. (dále jen DPKV) v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen Přepravní řád).

Čl. 1   Všeobecná ustanovení
Čl. 2   Vznik a plnění smlouvy o přepravě osob
Čl. 3   Jízdní doklad
Čl. 4   Jízdné a přepravné
Čl. 5   Doklady potřebné pro vystavení průkazek DPKV
Čl. 6   Přeprava dětských kočárků a jízdních kol
Čl. 7   Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace a přeprava osob na vozíku pro invalidy
Čl. 8   Vztahy mezi dopravcem a cestujícími
Čl. 9   Podmínky přepravy zavazadel
Čl. 10   Přepravní kontrola
Čl. 11   Závěrečná ustanovení

Čl. 1
Všeobecná ustanovení

 • Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou přepravu osob, zavazadel, věcí a živých zvířat v autobusech DPKV na linkách MHD a IDKV a lanových drahách a stanovují podmínky pro tuto přepravu, odpovědnost dopravce a práva a povinnosti cestujících, v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 • Cestující se uzavřením přepravní smlouvy zavazuje dodržovat podmínky Přepravního řádu, Smluvních přepravních podmínek a Tarifů DPKV.
 • Řidič nebo jiná pověřená osoba dopravce vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce (dále jen „Pověřená osoba“) je oprávněn dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy a jednat v souladu se zněním obecně závazného právního předpisu, aby byla zajištěna práva dopravce.
 • Dopravce informuje cestující o provozu a jeho změnách ve veřejných sdělovacích prostředcích, na autobusových zastávkách, v přepravních prostorech lanových drah a ve vozidlech. Souhrnné informace o linkách DPKV podávají dispečeři a kanceláře předprodeje jízdenek DPKV. Kancelář předprodeje jízdenek DPKV v Karlových Varech, Zeyerově ulici č. 19 je zároveň pracovištěm, které je určené pro styk s cestujícími. Pověřenou osobou dopravce, která na žádost cestujícího vydá potvrzení o přerušení jízdy nebo o zpoždění spoje, je pracovník dispečinku v budově Dolního nádraží v Karlových Varech, Západní ulici.

Čl. 2
Vznik a plnění smlouvy o přepravě osob

 • Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije své právo k přepravě tím, že nastoupí do vozidla nebo vstoupí do označeného prostoru, přístupného jen s platným jízdním dokladem.
 • Přepravní smlouva je též uzavřena, umožní-li dopravce cestujícímu nastoupení bez jízdenky do vozidla, ve kterém je zajištěn prodej jízdenek, a cestující zaplatí jízdné bezodkladně po nástupu do vozidla.

Čl. 3
Jízdní doklad

 • Cestující se pro účely kontroly uzavření přepravní smlouvy po dobu jejího plnění prokazuje platným jízdním dokladem. Platným jízdním dokladem jsou jízdenky uvedené pod písmenem a) až c) tohoto odstavce, použité v souladu s Tarifem DPKV:
  • jízdenka pro jednotlivou jízdu;
  • jízdenka časová, opravňující k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu;
  • průkaz, jehož držitel má podle zvláštního právního předpisu, tarifu nebo Smluvních přepravních podmínek právo na přepravu.
 • Jízdní doklad je zejména neplatný pokud:
  • nejde o originál;
  • je používán bez vyžadované fotografie;
  • je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití;
  • údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny;
  • je použit neoprávněnou osobou;
  • uplynula doba jeho platnosti;
  • není řádně označen (jedná-li se o jízdenku, určenou pro označení v označovacím zařízení).

  Neplatný jízdní doklad je pověřená osoba oprávněna cestujícímu odebrat v souladu s § 6 odst. 3 Přepravního řádu. O odebrání dokladu vydá pověřená osoba cestujícímu potvrzení.

 • Průkazky nutné k používání časových jízdenek uvedených v tarifu DPKV a k prokázání nároku na zlevněné krátkodobé jízdné vyjma časových jízdenek krátkodobých a přenosných, obsahují údaje označující jejich držitele (§5 odst. 2 Přepravního řádu). V žádosti o jejich vystavení poskytuje cestující (žadatel) DPKV za účelem naplňování podmínek přepravní smlouvy, své osobní údaje (§2 pís.h Přepravního řádu). Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. V případě, že cestující tyto údaje neposkytne, nelze mu požadovaný druh průkazky vystavit – může však využít jiné druhy jízdenek stanovené tarifem DPKV (pro jednotlivou jízdu, časové krátkodobé, přenosné).

Čl. 4
Jízdné a přepravné

 • Druhy jízdních dokladů, ceny jízdného a přepravného a tarifní podmínky jsou stanoveny Tarifem DPKV.
 • Jízdenka pro jednotlivou jízdu je platným jízdním dokladem tehdy, obsahuje-li správné údaje – tj. datum a čas vydání jízdenky a nebo číselný kód natištěný označovacím zařízením, obsahující evidenční číslo vozidla, datum a čas označení jízdenky. Jízdenka, určená pro označení v označovacím zařízení, označená jiným způsobem, mimo vymezené pole nebo vůbec neoznačená je neplatná. Jízdenku pro jednotlivou jízdu a na ní vyznačené údaje není dovoleno jakkoli upravovat nebo pozměňovat; jízdenka, která vykazuje známky opakovaného použití (označení) je neplatná.
 • Zlevněné jednotlivé jízdenky mohou používat:
  • děti ve věku 6-15 let a studenti do věku 26 let, za podmínky prokázání nároku žákovským průkazem pro žáky do 15 let nebo žákovským průkazem pro žáky a studenty 15-26 let;
  • důchodci za podmínky prokázání nároku průkazkou DPKV pro použití zlevněného jízdného;
  • zlevněnou jízdenku na vyhlídkových linkách mohou použít děti ve věku 6-15 let a držitelé všech druhů časových jízdenek DPKV.

  Kategorie cestujícíh uvedených v bodech a), b) a c) tohoto článku mají nárok na použití zlevněných jízdenek pouze mají-li během přepravy u sebe výše popsané doklady prokazující nárok na jejich použití.

 • Časová jízdenka, jízdenka nebo průkaz opravňující k bezplatné přepravě jsou platnými jízdními doklady, mají-li všechny předepsané náležitosti, jsou-li všechny jejich údaje čitelné, správně a úplně vypsány perem nebo propisovací tužkou s modrou nebo černou náplní. Časová jízdenka je platná pouze ve spojení s příslušnou průkazkou a musí být umístěna v plastikovém pouzdře průkazky lícní stranou navrch. V pouzdře mohou být umístěny pouze doklady, popřípadě pokyny vydané dopravcem. Do tohoto pouzdra není dovoleno vkládat fotokopii časové jízdenky a věci s jízdenkou nesouvisející.
 • Časové jízdenky zlevněné vyjma jízdenky roční mohou využívat následující kategorie cestujících:
  • děti 6-15 let;
  • studenti 15-26 let;
  • důchodci;
  • čestní dárci krve.

  Časovou jízdenku zlevněnou roční mohou využívat následující kategorie cestujících:

  • děti 6-15 let
  • osoby starší 70 let
  • důchodci – držitelé stříbrné a zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského
 • Veškeré opravy údajů na průkazce je oprávněn provádět pouze DPKV v kanceláři předprodeje jízdenek.
 • V případě nástupu s předem zakoupenou jízdenkou pro jednotlivou jízdu nebo při prvním nástupu s časovou krátkodobou jízdenkou je cestující povinen tuto jízdenku neprodleně po nástupu do autobusu/přepravního prostoru lanové dráhy označit v označovacím zařízení a obdobně postupovat při tarifním odbavení zavazadel a psa. V případě nástupu do autobusu bez předem zakoupené jízdenky je cestující povinen k nástupu užít přední dveře vozidla, u řidiče si jízdenku zakoupit a pokud se jedná o jízdenku, určenou pro označení v označovacím zařízení, ji neprodleně v označovacím zařízení označit. Zakoupení jízdenky je možné pouze v zastávce. V případě nástupu do autobusu s jakoukoli předem zakoupenou jízdenkou nebo s průkazem opravňujícím k bezplatné přepravě do autobusů MHD v době od 19.00 do 4.00 hod. v pracovní dny, o víkendech a svátcích stále nebo do autobusů příměstských linek, je cestující povinen k nástupu užít přední dveře vozidla a touto jízdenkou nebo průkazem a dalšími doklady, které vyžadují Smluvní přepravní podmínky nebo Tarif DPKV, se prokázat řidiči autobusu.
 • Nepřestupní jízdenka pro jednotlivou jízdu je neplatná po opuštění vozidla, ve kterém byla označena. Přestupní jízdenka je neplatná po uplynutí stanovené doby od jejího označení. Jízdenka vydaná řidičem na příměstských linkách, obsahující název výstupní zastávky, je navíc neplatná po opuštění této zastávky.
 • Věci a zvířata, které podléhají platbě přepravného, jsou vyjmenovány v Tarifech DPKV.
 • Vracení jízdného se řídí § 42 odst. 2 Přepravního řádu. Cestující má právo na vrácení zaplaceného jízdného za nevyužitou nebo jen částečně využitou předplatní časovou jízdenku za podmínky, že zůstatek platnosti této jízdenky je delší než 30 kalendářních dnů. Manipulační poplatek se stanovuje ve výši 60 Kč navýšený o částku za dorovnání slevy k měsíční časové jízdence (rozdíl mezi cenou měsíční časové jízdenky a alikvotní měsíční cenou čtvrtletní a pololetní časové jízdenky). Den, od kterého bude vypočtena alikvotní část vrácené finanční hotovosti cestujícímu je den, kdy cestující požádal o vrácení finanční hotovosti a vrátil časovou jízdenku s průkazkou. Vrácená finanční hotovost se matematicky zaokrouhluje na celé Kč. Místem, kde lze nevyužitou předplatní časovou jízdenku vrátit, je kancelář předprodeje jízdenek.
 • Při neprovedení přepravy nebo vracení nevyužitého jízdného na příměstských linkách se postupuje podle §40 Přepravního řádu.
 • Vydání duplikátu časové jízdenky je možné po zaplacení manipulačního poplatku ve výši 50 Kč za splnění těchto podmínek: a) po předložení poškozené časové jízdenky, b) po předložení potvrzení od PČR v případě odcizení časové jízdenky.
 • Místo pro prodej a ověřování tiskopisů žákovských průkazů nebo průkazů ověřujících věk pro cestující do 15 let, jejichž předložení je nutné k uplatnění zlevněného jízdného, je kancelář předprodeje jízdenek, Zeyerova 19, Karlovy Vary.

Čl. 5
Doklady potřebné pro vystavení průkazek DPKV

 • Průkazka pro použití příslušného druhu časových jízdenek se žadateli vystaví po vyplnění příslušné žádanky, předložení aktuální fotografie žadatele a dalších náležitostí stanovených níže v tomto článku a zaplacení manipulačního poplatku ve výši stanovené tarifem DPKV.
 • Náležitosti potřebné k vystavení průkazek pro používání jednotlivých druhů časových jízdenek jsou krom již zmíněných v bodě 1.tohoto článku následující:
  • průkazka pro použití časových jízdenek základních: předložení občanského průkazu (cestovního pasu);
  • průkazka pro použití časových jízdenek zlevněných:
   • pro děti 6-15 let: předložení občanského průkazu rodičů nebo rodného listu dítěte. Žádanku vyplňuje a podepisuje zákonný zástupce dítěte;
   • pro studenty 15-26 let: předložení občanského průkazu (cestovního pasu). K prodeji první zlevněné jízdenky pro studenty 15-26 let a každé další, jejíž platnost začíná v měsíci září (u studentů středních škol) nebo v říjnu (u studentů vysokých škol) je nutné předložit potvrzení o denním studiu příslušnou školou na celý školní rok. V případě předložení potvrzení o studiu školy mimo území ČR, je nutné přiložit úřední překlad tohoto potvrzení do ČJ;
   • pro důchodce: předložení občanského průkazu (cestovního pasu) a rozhodnutí příslušného orgánu státní správy o přiznání starobního nebo plně invalidního důchodu, případně ústřižku poštovní poukázky pro příjemce: „Důchody – výplatní doklad“. V případě, že se jedná o rozhodnutí státního orgánu mimo ČR, je nutné přiložit úřední překlad tohoto rozhodnutí do ČJ. U osob starších 70 let postačí pouze předložení občanského průkazu (cestovního pasu);
   • pro čestné dárce krve: předložení občanského průkazu (cestovního pasu) a potvrzení Českého červeného kříže, že je žadatel držitelem Zlaté nebo Stříbrné Jánského plakety. K prodeji každé zlevněné časové jízdenky je nutné předložit potvrzení libovolné transfuzní stanice, že žadatel v uplynulých 12-ti měsících daroval nejméně 2x krev.
  • průkazka pro použití časových jízdenek zlevněných ročních:
   • pro děti 6-15 let: předložení občanského průkazu rodičů nebo rodného listu dítěte. Žádanku vyplňuje a podepisuje zákonný zástupce dítěte.
   • pro osoby starší 70 let: předložení občanského průkazu (cestovního pasu).
   • pro důchodce – držitele stříbrné a zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského: předložení občanského průkazu (cestovního pasu), rozhodnutí příslušného orgánu státní správy o přiznání starobního nebo plně invalidního důchodu (v případě, že se jedná o rozhodnutí státního orgánu mimo ČR, je nutné přiložit úřední překlad tohoto rozhodnutí do ČJ), případně ústřižku poštovní poukázky pro příjemce: „Důchody – výplatní doklad“ a potvrzení Českého červeného kříže, že je žadatel držitelem zlaté nebo stříbrné medaile prof. MUDr. Janského.
  • průkazka pro použití časové jízdenky pro psa: předložení občanského průkazu (cestovního pasu) majitele psa.

Čl. 6
Přeprava dětských kočárků a jízdních kol

 • Cestující s dětským kočárkem je povinen do vozidla nastoupit a vystoupit jen dveřmi označenými příslušným piktogramem a kočárek umístit na přilehlé plošině. Průjezd kočárku vozidlem není dovolen.
 • Na jedné plošině vozidla smí být přepravován pouze jeden dětský kočárek. Řidič vozidla může podle provozní situace povolit přepravu dalších kočárků.
 • Do autobusu/vozu lanové dráhy lze nastoupit s dětským kočárkem pouze po souhlasu řidiče/průvodčí lanové dráhy. Výstup s dětským kočárkem je cestující povinen včas signalizovat řidiči dvojím stisknutím tlačítka „Znamení k řidiči“.
 • Naložení a vyložení dětského kočárku si musí cestující zajistit sám.
 • Pokud řidič nebo pověřená osoba z důvodu okamžité přepravní situace přepravu dětského kočárku odmítne, nesmí cestující s dětským kočárkem do vozidla nastoupit.
 • Za přepravu kočárku bez dítěte se platí přepravné, přičemž podmínky pro přepravu jsou shodné s podmínkami pro přepravu kočárků s dítětem s tím, že kočárek s dítětem má při nástupu do vozidla přednost.
 • Dětské kočárky jsou ve složeném stavu považovány za zavazadlo a nevztahují se na ně ustanovení o dětských kočárcích, pokud není současně přepravováno i dítě.
 • Za průvodce přepravovaného kočárku s dítětem se považuje pouze jedna osoba starší 15 let za podmínky, že se po celou dobu přepravy nachází v bezprostřední blízkosti kočárku.
 • Přeprava kočárků sloužících pro přepravu věcí je zakázána.
 • Přeprava jízdních kol je dovolena pouze na příměstských linkách a lanových drahách. Podmínky pro přepravu jízdních kol jsou shodné s podmínkami pro přepravu kočárků s dítětem s tím, že kočárek s dítětem má při nástupu do vozidla přednost.

Čl. 7
Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace a přeprava osob na vozíku pro invalidy

 • Dopravce vyhrazuje a označuje pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace ve vozidlech příměstské dopravy a lanových drahách nejméně dvě místa k sezení a na linkách městské dopravy nejméně šest míst k sezení. Tato vyhrazená místa mohou ostatní cestující obsadit pouze v případě, kdy na ně neuplatňuje nárok cestující s omezenou schopností pohybu a orientace. Stojí-li v zastávce současně více vozidel, dopravce zajistí opětovné zastavení každého vozidla v úrovni označníku zastávky v případě, že se v zastávce nachází osoba na vozíku pro invalidy nebo osoba se slepeckou holí.
 • Cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace musí být v městské hromadné dopravě umožněn nástup do vozidla i výstup z vozidla všemi dveřmi, které jsou určeny pro cestující.
 • V autobusech a vozech lanových drah je možné přepravu osob na vozíku pro invalidy uskutečnit pouze s vědomím řidiče/průvodčí lanových drah. Osoba na vozíku pro invalidy si musí předem zajistit doprovod osob, které jsou schopny samostatně vozík naložit do vozidla a z vozidla jej vyložit. Naložení vozíku s osobou na vozíku pro invalidy do vozidla a jeho vyložení musí být provedeno v době co nejkratší. Před zastávkou, kde hodlá vystoupit, oznámí osoba na vozíku pro invalidy nebo osoba doprovázející výstup z vozidla dvojím stisknutím tlačítka „Znamení k řidiči“ nebo tlačítka, umístěného v dosahu osoby na vozíku pro invalidy.
 • Vozík pro invalidy musí být umístěn tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob na vozíku pro invalidy ani ostatních osob. Vozík pro invalidy musí být vybaven účinnou ruční brzdou znemožňující po celou dobu přepravy jeho samovolný pohyb (poloha „zabrzděno“).
 • Cestující se při nástupu řídí u nízkopodlažních vozidel mezinárodním symbolem přístupnosti, u ostatních vozidel piktogramem kočárku.
 • Prázdný vozík pro invalidy lze přepravit na určených místech ve vozidle jen se souhlasem řidiče.
 • Řidič nebo pověřená osoba odmítne přepravu osoby na vozíku pro invalidy nebo prázdného vozíku pro invalidy, pokud je prostor pro přepravu těchto vozíků nebo celé vozidlo plně obsazeno nebo pokud tato osoba nebo její doprovod nedodržela některé z ustanovení Smluvních přepravních podmínek.

Čl. 8
Vztahy mezi dopravcem a cestujícími

 • Cestující musí dbát, aby včas do vozidla nastoupil a včas z vozidla vystoupil. Při nástupu a výstupu musí používat dveře podle jejich označení. Vystupující cestující mají přednost před nastupujícími.
 • V zastávkách na znamení musí cestující, který hodlá nastoupit, dát včas znamení zvednutím ruky. Cestující, který hodlá vystoupit, musí včas použít signalizační zařízení.
 • Nástup a výstup mimo zastávku, s výjimkou mimořádných případů, stanovených dopravcem, není povolen.
 • Vyžadují-li to provozní či jiné závažné důvody, je cestující povinen na pokyn řidiče nebo pověřené osoby z vozidla vystoupit, a chce-li v jízdě pokračovat, na jeho pokyn včas nastoupit.
 • Stojící cestující je povinen přidržovat se ve vozidle zařízení k tomu určených.
 • Cestující je povinen bez vyzvání umožnit přednostní nástup a uvolnit místa vyhrazená pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
 • Po příjezdu do konečné zastávky musí všichni cestující z vozidla vystoupit.
 • Cestujícímu při přepravě v zájmu zajištění bezpečnosti jeho i ostatních osob není zejména dovoleno:
  • nastupovat nebo vystupovat, pokud je dávána zvuková nebo světelná návěst, a nenastupovat do vozidla, které je plně obsazeno nebo je za obsazené prohlásil řidič nebo pověřená osoba;
  • zdržovat se bezdůvodně v prostoru vyhrazeném pro řidiče nebo v prostoru, kde znemožňuje řidiči bezpečný výhled z vozidla;
  • neoprávněně otevírat dveře vozidla a bezdůvodně uvádět v činnost bezpečnostní, signalizační nebo jiná zařízení dopravce;
  • mluvit za jízdy na řidiče;
  • jíst a pít ve vozidlech a v přepravních prostorách lanových drah, kouřit ve vozidlech, přepravních prostorách lanových drah, na nástupištích, v přístřešcích a čekárnách městské hromadné a linkové dopravy;
  • stát, klečet nebo ležet na sedadlech a pokládat zavazadla na sedadla;
  • znečišťovat ostatní cestující nebo vozidlo jakož i zařízení pro cestující svým oděvem nebo svým jednáním a poškozovat vozidlo jakož i zařízení pro cestující;
  • zavěšovat se na záchytná madla a tyče ve vozidle;
  • chovat se hlučně, hlasitě provozovat hudbu (též reprodukovanou hudbu nebo řeč);
  • opírat se o dveře vozidla, bránit jejich otvírání a zavírání;
  • vyklánět se z oken a vyhazovat z vozidla předměty nebo je nechat vyčnívat ven;
  • používat sportovní náčiní (kolečkové brusle, skateboard apod.) ve vozidle a v přepravním prostoru;
  • provozovat obchodní činnost nebo nabídku tiskovin či jiných věcí ve vozidlech a v přepravním prostoru;
  • jinak porušovat ustanovení Přepravního řádu nebo Smluvních přepravních podmínek.
 • Ohrozí-li cestující porušením svých povinností řidiče nebo jinou pověřenou osobu, jedná se o přestupek podle obecně závazného právního předpisu.

Čl. 9
Podmínky přepravy zavazadel

 • Cestující může vzít s sebou do vozidla ruční zavazadlo, spoluzavazadlo nebo živé zvíře, pokud jsou splněny podmínky pro jeho přepravu.
 • Cestující může vzít s sebou do vozidla nejvýše 3 zavazadla do celkové hmotnosti 50 kg. Zavazadlo musí být ve vozidle uloženo tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost nebo zájem ostatních osob, případně podle pokynů řidiče nebo pověřené osoby. Dohled na zavazadla přísluší pouze cestujícímu.
 • Zavazadla, která lze přepravovat bezplatně a zavazadla, která podléhají placení přepravného, určují Tarify DPKV. Placení přepravného podléhají i zavazadla, u kterých přesahuje jen jeden z limitujících rozměrů.
 • Cestujícímu není dovoleno brát s sebou do vozidla ani do přepravního prostoru:
  • věci, jejichž přeprava je zakázána všeobecně závaznými předpisy nebo opatřeními orgánů státní správy;
  • nebezpečné látky a předměty, které mohou způsobit výbuch, oheň, poškození vozidla, úraz, otravu, popálení a onemocnění lidí a zvířat, vyjma látek uvedených v odst. 11;
  • věci, které pro nevhodný způsob balení mohou poškodit, popř. znečistit cestující nebo vozidlo (brusle mohou být přepravovány pouze v ochranném obalu);
  • jízdní kolo (vyjma příměstských linek a lanových drah);
  • věci, které by svým zápachem, případně jinými vlastnostmi mohly být cestujícím na obtíž;
  • nabité střelné zbraně (nevztahuje se na střelné zbraně příslušníků armády a policie, pro jejichž přepravu platí zvláštní předpisy);
  • předmět, jehož rozměry přesahují 50x60x80 cm nebo předmět tvaru válce, delší než 3 m nebo o průměru větším než 20 cm a předmět deskového tvaru, je-li větší než 100x150x10 cm, i když přesahují jeden z těchto rozměrů; výjimku tvoří dětské kočárky, vozík pro invalidy, jeden pár lyží s holemi a jízdní kolo na příměstských linkách a lanových drahách.
 • Jako zavazadlo může cestující vzít s sebou do vozidla nebo přepravního prostoru drobná zvířata (pokud tomu nebrání veterinární opatření), jsou-li umístěna ve schránách s nepropustným dnem nebo jiných vhodných zavazadlech a není-li jejich přeprava na obtíž cestujícím (zápach, hluk apod.). Pro přepravu schrán se zvířaty platí ustanovení pro přepravu zavazadel.
 • Bez schrány lze vzít do vozidla a do přepravního prostoru pouze psa. Cestující přepravující psa bez schrány nesmí připustit ohrožení bezpečnosti jakékoli osoby a je povinen neprodleně odstranit každé znečištění, které pes způsobil, nebo uhradit úklid znečištěného místa.
 • Pes musí být před vstupem do vozidla nebo přepravního prostoru, po celou dobu přepravy a při výstupu z vozidla (opuštění přepravního prostoru) opatřen náhubkem a držen na krátkém vodítku. Pes nesmí být umístěn na sedadlo.
 • O možnosti přepravy cestujícího se psem bez schrány rozhoduje řidič/průvodčí lanových drah. Cestující musí řidiče uvědomit o svém úmyslu nastoupit. Řidič nebo pověřená osoba může v odůvodněných případech přepravu psa bez schrány odmítnout nebo pro něj určit místo ve vozidle.
 • V jednom vozidle může být přepravován nejvýše jeden pes bez schrány. Toto omezení neplatí:
  • nastupuje-li do vozidla nevidomá osoba s vodícím psem;
  • bere-li dva psy do vozidla jeden cestující;
  • pro psy armády a policie.
 • Přepravné za psa bez schrány stanoví Tarify DPKV.
 • Jako zavazadlo může cestující vzít s sebou do autobusu, pokud to obsazení vozidla dovoluje, jednu ocelovou láhev s kapalným topným plynem nebo chladicím médiem o celkové hmotnosti nejvýše 10 kg nebo jednu či dvě nádoby s naftou o celkovém obsahu nejvýše 20 l. Oba druhy paliva nesmí být současně přepravovány v jednom vozidle. Průchod vozidlem s těmito věcmi je zakázán. Láhev nebo nádoba s uvedeným obsahem nesmí být poškozena ani zevně znečištěna a musí mít těsně uzavřený uzávěr. Cestující umístí láhev nebo nádobu na plošinu vozidla, která není určena pro přepravu dětských kočárků, a zajistí ji proti převržení nebo mechanickému poškození. Elektrické akumulátory lze brát s sebou jako zavazadlo jen tehdy, jsou-li odplynovací otvory zajištěny tak, aby z nich kapalina nemohla vystříknout; nabité akumulátory musí být zajištěny proti zkratu. Elektrické akumulátory nesmějí být zevně znečištěny a musí být vždy postaveny na podlahu vozidla.
 • Přepravné za přepravu nebezpečných věcí, jejichž přeprava je povolena, se platí jako za přepravu zavazadel.

Čl. 10
Přepravní kontrola

 • Přepravní kontrolor se prokazuje odznakem nebo průkazem a je oprávněn požadovat od cestujícího předložení jízdního dokladu. Cestující je povinen na vyzvání pověřené osoby kdykoli během přepravy a v okamžiku vystoupení z autobusu/přepravního prostoru lanové dráhy předložit jízdní doklad. Cestující se nezbavuje této povinnosti ani mimo vozidlo, byl-li k předložení vyzván ve vozidle nebo při vystoupení z vozidla. V případě jízdy bez platného jízdního dokladu nebo jiného porušení Smluvních přepravních podmínek je oprávněn ukládat a vybírat stanovenou přirážku, včetně odebrání neplatného jízdního dokladu. Přepravní kontrolor je také oprávněn dávat cestujícímu závazné pokyny a zjišťovat osobní údaje potřebné k vymáhání uložené přirážky. Při nedodržení přepravních podmínek cestujícím je přepravní kontrolor, řidič, průvodčí lanové dráhy nebo pověřená osoba oprávněn vyloučit cestujícího z přepravy.
 • Cestující, který se neprokáže platným jízdním dokladem a odmítá na místě zaplatit přirážku v hotovosti, je povinen prokázat přepravnímu kontrolorovi své osobní údaje. Osobní údaje se prokazují občanským průkazem, případně jiným průkazem vydaným státním orgánem.
 • Cestující, který se neprokáže platným jízdním dokladem, zaplatí jízdné a přirážku 1000 Kč. Při zaplacení na místě nebo v kanceláři předprodeje jízdenek (Zeyerova 19, K.Vary) v době do sedmi kalendářních dnů od uložení přirážky se přirážka snižuje na 500 Kč.
 • Cestující, který se neprokáže platným dokladem o zaplacení přepravného, zaplatí přepravné a přirážku ve výši 300 Kč.
 • Cestující, který znečistil nebo poškodil vozidlo nebo jiné zařízení dopravce, ohrožuje bezpečnost nebo plynulost dopravy, případně jinak porušuje ustanovení Smluvních přepravních podmínek, zaplatí přirážku ve výši 300 Kč.
 • Cestující, který se neprokáže platným jízdním dokladem a v době do sedmi kalendářních dnů prokáže, že v okamžiku kontroly měl řádně zakoupenou časovou jízdenku na měsíc nebo delší časové období (vyjma jízdenky přenosné) nebo v okamžiku kontroly vlastnil jiný jízdní doklad opravňující ho k bezplatné přepravě, je povinnosti zaplatit přirážku zproštěn. Využít tohoto ustanovení je cestující oprávněn maximálně jednou ve dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsících.
 • O zaplacení přirážky vydá pověřený zaměstnanec dopravce cestujícímu potvrzení.
 • Přepravní kontrolor je oprávněn při zachování plynulosti a bezpečnosti provozu rozhodnout o způsobu kontroly tarifní kázně.
 • Pokud cestující v rozporu se zákonnými ustanoveními odmítne zaplatit přirážku k jízdnému a odmítne se prokázat osobními údaji, je pověřená osoba oprávněna jednat v souladu se zněním obecně závazného právního předpisu, aby byla zajištěna práva dopravce.
 • Porušení přepravních povinností cestujícím, který ohrozí výkon přepravní kontroly, je přestupkem podle obecně závazného právního předpisu.
 • Osobní údaje o cestujících, kteří se při kontrole neprokázali platným jízdním dokladem nebo jim byla uložena povinnost zaplatit přirážku za porušování Smluvních přepravních podmínek (bod 5. tohoto článku) a neuhradí přirážku v hotovosti na místě kontroly, budou vedeny v evidenci DPKV za účelem ochrany práv DPKV. V případě úhrady plné výše pohledávky před podáním žaloby k soudu budou osobní údaje o cestujícím odstraněny nejpozději do 5 let od provedení úhrady, v případě podání žaloby k soudu pak do 10 let od podání žaloby nebo od ukončení vymáhání.
 • Cestující má právo se u DPKV dotázat, zda, jaké a k jakému účelu o něm DPKV zpracovává osobní údaje. Dotaz musí být učiněn písemnou formou.

Čl. 11
Závěrečná ustanovení

 • Tyto Smluvní přepravní podmínky jsou platné od 1.4.2009 na všech linkách provozovaných Dopravním podnikem Karlovy Vary, a.s.
 • Výňatek z těchto Smluvních přepravních podmínek je zveřejněn v autobusech a v přepravních prostorech, v plném znění jsou k dispozici na hlavní přestupní stanici MHD Tržnice, v kanceláři předprodeje jízdenek, Karlovy Vary, Zeyerova 19, případně na dalších vhodných místech a na internetových stránkách dopravce – www.dpkv.cz.
Zajímavosti, které byste měli vědět:
Mimoměstské linky DPKV Karlovy Vary

image

Dopravní podnik Karlovy Vary provozuje také linkovou dopravu. Značně vytížené spoje do Ostrova nad Ohří a Jáchymova byly donedávna doménou kloubových Ikarusů, nyní je vystřídaly především autobusy Karosa Ares 15M, kterých dopravce provozuje šest. Vozový park je na naše poměry velmi moderní, z třiadvaceti linkových autobusů DPKV jsou všechny kromě dvou Karos z let 1997, resp. 1999 vyrobeny po roce 2000. Na dnes již historickém snímku vidíme Ikarus 280.10 parkující 10.6.2003 na odstavné ploše u terminálu.
Náš vyřazený autobus MHD jezdí v Mongolsku!

image

Většina vozidel DPKV se po vyřazení nelikviduje, ale na prvním místě je snaha o jejich odprodej. Tak se může stát, že s takovým autobusem se můžete setkat i jinde. Šok vyvolala informace od jednoho cestovatele, který do DP v r. 2002 zaslal fotografii vyřazeného autobusu Karosa B731, který potkal v mongolském Ulánbátaru. U nás byl vyřazen v roce 1999. Autobus byl stále opatřen naším trojbarevným firemním pruhem a dokonce foliovou reklamou na časopis Promenáda! Jak je ten svět malý!
Projeďte Lázeňské lesy na kole. S námi to jde!

image

Pokud jste příznivci cykloturistiky, jistě oceníte, že s námi můžete pohodlně přepravit i svá kola. Do vozů našich lanových drah je umožněn nástup i s kolem, a to za dostupný příplatek. Projeďte si tedy Lázeňské lesy shora dolů na kole a zažijte tak spousty příjemných zážitků a stejně romantických výletů. Spojíte-li takový výlet s návštěvou lesní restaurace Diana či s výšlapem na sousední stylovou rozhlednu, určitě nebudete litovat.